കംപ്യൂട്ടര്‍ ലാബ്

ദേശീയ ബാലഭവന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടുകൂടി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്യൂട്ടര്‍ലാബ് ബാലഭവന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികള്‍ക്കായി കംപ്യൂട്ടര്‍ ക്ലാസ്സുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കായുള്ള തൊഴിലധിഷ്ഠിത കംപ്യൂട്ടര്‍കോഴ്‌സുകള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

Get in Touch

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ജവഹര്‍ ബാലഭവന്‍, കനകക്കുന്ന്,
തിരുവനന്തപുരം-33,
ഫോണ്‍: 0471-2316477
email:jawaharbalbhavantvm@gmail.com

Location

Newsletter

Name:
Email: